History

油田增产服务

北京泽天盛海油田技术服务有限公司为国内压裂市场提供先进的压裂工具和专业的压裂液体系,帮助客户在复杂的储藏中实现增产和提高采收率。

压裂液设计对于储层改造的成败至关重要。

泽天盛海提供全套压裂液体系:

       ■ 交联压裂液

       ■ 胶凝酸体系

       ■ 胶凝油基体系

       ■ 混合压裂液体系(交联液和滑溜水)

        增能压裂液和泡沫压裂服务

       我们也提供实时压裂建模,针对不同的储层特征来优化压裂设计。